Tüm ürünler ücretsiz kargo

Kişisel Verilerin KorunmasıKOZASTOR Perde Ürünleri İrfan BAŞTÜRK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
BİLGİLENDİRME METNİ

www.kozastor.com ve tüm alt domainleri (örnek:bayi.kozastor.com, KOZASTOR Perde Ürünleri İrfan BAŞTÜRK' e (KOZASTOR) ait bir internet sitesidir. Bu gizlilik politikası, site üzerinde bulunan veya site üzerinden talep edilen bilgilerinizin nasıl korunduğu, ne şekilde kullanıldığı ve bu bilgiler üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

 • TANIMLAR

  KOZASTOR : KOZASTOR Perde Ürünleri İrfan BAŞTÜRK

  www.kozastor.com : KOZASTOR Perde Ürünleri İrfan BAŞTÜRK İnternet Sitesi.

  Bu site : www.kozastor.com

  Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgün iradeyle açıklanan rıza.

  Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

  Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

  Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu.

 • AMAÇ ve KAPSAM

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  KVK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

  İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu gereği www.kozastor.com alan adlı internet sitesi sahibi Veri Sorumlusu olan KOZASTOR un; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin hangi yöntemle toplanacağı ve hukuki sebebi ve ilgili kişilerin KVK Kanunu kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Bilgilendirme Metni, İnternet Sitesini ziyaret eden kişileri kapsamakta ve KVK Kanununun 10. Maddesi gereği Veri Sorumlusu olan KOZASTOR un aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

  KOZASTOR bayisi olmak istenmesi halinde, ilgiliden bayi tanımlaması yapılabilmesi için işletme ve yetkili bilgilileri talep edilir. Bu bilgiler işletmeye ait unvan, adres, iletişim, yetkili bilgileri ve firma ön yazısı olarak talep edilir. Bu bilgiler KOZASTOR ve bayililerin iş faaliyetlerinin internet üzerinden sağlanabilmesi için zorunludur. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir. Kişi olarak bu firma ve kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir.

  Bunların dışında, KOZASTOR a kişisel verilerinizi başka bir yolla açıklamanız (örneğin e-posta listemize kaydolmak veya iletişim formunu doldurmak) halinde de paylaştığınız kişisel verilerin paylaşma amacınızla uyumlu olarak KOZASTOR tarafından işlenmesine rıza göstermiş olursunuz.

  KOZASTOR 5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak daha iyi hizmet verebilmek için, sistemle ilgili sorunların tanımlanması, sistemin geliştirilmesi, sistemle ilgili çıkabilecek sorunların giderilebilmesi, sistemin kullanımın kolaylaştırılması, müşterileri ve ürünleri ile ilgili demografik sonuçlar elde etmek amacıyla www.kozastor.com üzerinden paylaştığınız bu amaç doğrultusunda toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Kişisel bilgileri bu amaç dışında kullanılmaz ve Madde 6 da belirtilen koşullar dışında 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

  KOZASTOR bayi ve müşteri bilgilerini Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş.' nin sağladığı Hosting Hizmetine bağlı veri tabanı servisi yazılımı ile tutmaktadır.

  KOZASTOR web sitesindeki ödeme işlemlerinde çözüm ortağı olarak BDDK Lisansı na ve PCI DSS Veri Güvenliği Sertifikasına sahip iyzico firması ile (bknz https://www.iyzico.com) çalışmaktadır. Ödeme yaptığınızda, bu ödemeye ilişkin bilgiler (kredi kartı bilgileri, üye işyerindeki üyelik ve alışveriş bilgileri, IP adresi gibi bilgiler vs.) web sitemiz üzerinden aktarılır. Bu bilgiler, ödemenin alınması ve böylece alışverişinizin gerçekleşmesi, ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi için kullanılmaktadır. Elde edilen bilgilerden bir kısmı, ödemenin alınabilmesi için bankalara ve kartlı ödeme alınmasını sağlayan diğer finansal kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetlerin, veya yapmış olduğunuz alışverişin gerektirmesi durumunda talebiniz üzerine bilgileriniz diğer hizmet sağlayıcılara (örneğin gümrük müşavirliği hizmeti sağlayıcılarına) aktarılabilir. Özellikle yurtdışında kayıtlı bir kart ile ödeme yapılması veya teslimat adresinin yurtdışında olması gibi durumlarda, bu aktarımların yapıldığı taraflardan bazıları, Türkiye dışında yeterli korumanın bulunduğu ülkelerde yerleşik olabilir. Veri aktarımı yapılan ülkede yeterli korumanın bulunmadığı durumlarda ise veri aktarılan kişiden yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin bir taahhüt alınacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN İLKELER

  Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

  KOZASTOR tarafından işlenecek kişisel veriler; KVK Kanununun 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere, 5. Maddede düzenlenen işlenme şartlarına ve 6. Maddede düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

  KVK Kanunu gereği; kişisel veriler ancak kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. KOZASTOR kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte, doğru ve güncel tutmakta, belirli açık ve meşru amaçlar için işlemekte ve işlendikleri amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Kişisel veriler yasal mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

  KOZASTOR, web sitesinde başka sitelere link verebilir. KOZASTOR, link vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

  Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler KVK Kanununa ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KOZASTOR tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  KOZASTOR kişisel verileri KVK Kanununa uygun olarak yurt içinde ya da yurt dışında bulunan özel ve tüzel kişilere aktarabilir. Kişisel veriler KVK Kanununda belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz.

  Kişisel veriler; KOZASTOR un faaliyetlerini yürütmek üzere, hizmet satın aldığı ve işbirliği yaptığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak idari ve teknik her türlü tedbirin alınması koşuluyla aktarılabilir.

  KOZASTOR, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır.

  Bu durumlar;

  halleridir

  • Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
  • KOZASTOR' un üyeleri ve İşletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,
  • Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi ve
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi
 • AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

  KOZASTOR İnternet Sitesinin veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için gerekli idari ve teknik her türlü tedbiri almakla yükümlü veri sorumlusudur.

  KOZASTOR a ait iletişim bilgilerine ve İnternet Sitesi sorumlularına ilişkin bilgilere ana sayfada yer alan İletişim bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip, işlenilmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • KVK Kanunu 7. Madde uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararlarının giderilmesini talep etme.

  Lütfen kişisel verilerinizin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvuruları veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü soruyu doğrudan http://www.kozastor.com iletişim sayfamızdan KOZASTOR'a bildiriniz.

 • ÇEREZLER

  Diğer birçok web sitesi gibi KOZASTOR' da çerezlerden faydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.

  www.kozastor.com web sitesinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcınızın adı, bir önce ziyaret ettiğiniz site, ülke bilgisi, şehir bilgisi, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri de toplanır. Bu bilgiler KOZASTOR web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve KOZASTOR ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere çerezler (küçük boyutlu dosyalar) yerleştirilecektir.

  Bu site Google Inc. (Google) tarafından sağlanan bir mantıksal analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Googleın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla çerezler ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Googleın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

  Bu site Hotjar Ltd. (Hotjar) tarafından sağlanan ve kullanıcıların web sitesi üzerindeki deneyimlerini tespit ederek web sitesinin kullanım kolaylığını sorgulayan, kullanıcılardan anonim olarak geri bildirim alan bir hizmetten yararlanmaktadır. Hotjarın bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

  Bu site Optimizely Inc. (Optimizely) tarafından sağlanan ve kullanıcılara web sitesinin farklı versiyonlarını göstererek hangi versiyonun kullanım açısından daha faydalı olduğunu bulmaya yarayan hizmetten yararlanmaktadır. Optimizelynin bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

  Bu site bayi kontrol paneli KOZASTORun kendi bünyesinde hazırlanan ürün ve sipariş takip özelliği sağlayan bir yazılım kullanmaktadır. Bu yazılım hizmetini bayilerine/müşterilerine verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

  Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz, fakat bunu yaptığınız takdirde bu web sitesini tam işlevli bir biçimde kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayınız. Bu web sitesini kullanarak sizin hakkınızdaki bilgilerin yukarıda ortaya konan şekiller ve amaçlar doğrultusunda Google, Hotjar, Optimizely tarafından işlenmesine onay veriyorsunuz.

  Çerezler olmadan internet sitesini her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitesinin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

 • VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

  KOZASTOR; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  KOZASTOR kendi sistemleri üzerinde KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini tespit etmek amacıyla zaman zaman teknik personeli vasıtasıyla sistemleri üzerinde denetimleri yapmakta veya 3. Şahıslara yaptırmaktadır.

  KOZASTOR un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KOZASTOR un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 • YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLEME

  İşbu Bilgilendirme Metni, KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmış ve yayınlandığı anda yürürlüğe girmiştir. Yasal mevzuatta yapılacak değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenecektir.

  KOZASTOR, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. KOZASTOR un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.kozastor.com web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  İşbu Gizlilik Politikası KOZASTOR tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecektir. güncellemeleri takip etmek ve müşterilerine/kullanıcılarına ait verileri www.kozastor.com ye aktarmadan önce KOZASTOR un veri işleme faaliyetleri hakkında Gizlilik Politikasının en son halinde yer alan şekliyle bilgi vermekle yükümlüdür. Gizlilik Politikasındaki bayi ve alt bayiler için sistemin kullanılmaya devam edilmesiyle birlikte, tüm bilgileri için geçerli olur. Bayilerden alışveriş yapan kişilerin kişisel verileri üzerinde, işlem yaptıkları anda geçerli olan Gizlilik Politikası uygulanacaktır.

Nasıl Sipariş Verebilirim?